Jesteś 88300 osobą
odwiedzającą nasz
serwis


O izbie - statut


STATUT KRAJOWEJ IZBY GOSPODARCZEJ TEKSTYLNYCH SUROWCÓW WTÓRNYCH

Rozdział I
Przepisy ogólne

#1

Krajowa Izba Gospodarcza Tekstylnych Surowców Wtórnych, zwana w dalszej części IZBĄ działa na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 1989r ( Dz. Ustaw Nr 35 Poz. 193 z póź. zm )
O izbach gospodarczych - zwanej dalej Ustawą i niniejszego Statutu.

#2

Izba jest organizacją samorządu gospodarczego, reprezentującą interesy gospodarcze
Zrzeszonych w niej członków w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej.

#3

1. Siedzibą Izby jest miasto Warszawa. Izba działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Izba może tworzyć swoje przedstawicielstwa i oddziały regionalne.
3. Izba używa pieczęci z nazwą i siedzibą Izby, skrótu nazwy a także wyróżniającego znaku graficznego.

#4

1. Izba jest niezależna od jakichkolwiek organizacji politycznych i społecznych
2. Izba może współpracować z wszystkimi organizacjami realizującymi cele zbieżne z celami Izby
3. Izba nie posiada uprawnień władczych w stosunku do swoich członków a jej działalność nie może naruszać samodzielności członków. Izba nie może ingerować w sprawy wewnętrzne członków.

#5

Izba może być członkiem organizacji krajowych i zagranicznych o celach zbieżnych z celami Izby.

#6

Izba może tworzyć oddziały regionalne, obejmujące teren jednego miasta ( gminy ) lub większej ilości jednostek podziału administracyjnego.

Rozdział II
Rola i działania Izby oraz sposoby ich realizacji


#7

Do zadań statutowych Izby należy między innymi:

1. Reprezentowanie interesów Izby wobec organów administracji państwowej i samorządowej oraz innych krajowych i zagranicznych organizacji i stowarzyszeń.
2. Działanie na rzecz rozwoju i przedsiębiorczości w nowoczesnych formach organizacyjnych i z wykorzystaniem osiągnięć najnowszych technologii oraz wyrażanie opinii o stanie rozwoju gospodarczego terenu działania Izby.
3. Współudział w tworzeniu warunków sprzyjających działalności gospodarczej, w tym także w zakresie współpracy zagranicznej.
4. Inspirowanie tworzenia i nowelizacji przepisów prawnych dotyczących działalności gospodarczej oraz prezentowanie opinii w dziedzinie polityki gospodarczej.
5. Tworzenie warunków ułatwiających informację i promocję podmiotów skupionych w Izbie oraz rozpowszechnianie informacji o zakresie działania podmiotów skupionych w Izbie.
6. Ułatwianie dostępu do informacji niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania podmiotów skupionych w Izbie w tym wspieranie i organizacja szkoleń podnoszących poziom wiedzy i umiejętności pracowników i kadry kierowniczej.
7. Kształtowanie właściwego wizerunku przedsiębiorcy oraz propagowanie społeczne akceptowanych norm postępowania w stosunkach gospodarczych.
8. Promocja i podejmowanie działań zmierzających do podniesienia świadomości ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem potrzeby wykorzystywania wtórnego tekstyliów.
9. Ochrona interesów członków Izby i innych podmiotów gospodarczych przed działaniami monopolistycznymi, dumpingiem i nieuczciwą konkurencją.
10. Propagowanie i upowszechnianie osiągnięć naukowych, organizacyjnych i technicznych. Upowszechnianie standardów europejskich.
11. Gromadzenie i rozpowszechnianie informacji wspomagających działalność gospodarczą członków Izby.
12. Kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki działalności gospodarczej, w tym norm rzetelnego postępowania, w szczególności w zakresie przestrzegania zasad uczciwej konkurencji.
13. Wydawanie członkom rekomendacji rzetelnego podmiotu gospodarczego.
14. Wykonywanie innych zadań powierzonych Izbie przez jej władze statutowe.
15. Wykonywanie na jej wniosek lub za zgodą Izby niektórych zadań zastrzeżonych w przepisach prawa dla administracji państwowej a powierzonych Izbie w drodze rozporządzenia Rady Ministrów lub Ustawy.

#8

Izba realizuje zadania statutowe między innymi poprzez:

1. Świadczenie na rzecz członków Izby pomocy w różnych formach i zakresie, w podejmowaniu nowych lub wykorzystujących nowe osiągnięcia techniczne działalności.
2. Współpracę z centralnymi oraz lokalnymi organami administracji rządowej i samorządowej oraz innymi organami.
3. Tworzenie i prowadzenie systemów informacji gospodarczej.
4. Inspirowanie i współudział w organizowaniu regionalnych centrów promocji gospodarczej i ochrony środowiska.
5. Ułatwianie podmiotom zrzeszonym w Izbie podejmowania współpracy gospodarczej z zagranica.
6. Udzielanie pomocy organizacyjnej, doradczej, i konsultacyjnej.
7. Organizowanie wystaw, targów oraz wszelkich innych promocji.
8. Organizację szkoleń i seminariów w wybranych tematach.
9. Delegowanie swoich przedstawicieli do organów władz i administracji państwowej i samorządowej.
10. Ułatwianie członkom Izby korzystania z pomocy ekspertów, a także ustanawianie własnych ekspertów w poszczególnych dziedzinach.
11. Wydawanie opinii gospodarczych Izby za ich zgodą lub na ich prośbę.
12. Tworzenie w miarę potrzeb niezbędnych komisji, komitetów lub innych ciał dla kolegialnego rozwiązywania problemów szczegółowych lub stanowiących obszar szczególnego zainteresowania w danym okresie.
13. Inspirowanie tworzenia i nowelizacji przepisów w dziedzinie polityki gospodarczej oraz prezentowanie członków Izby w tym zakresie.

Rozdział III
Członkowie Izby - ich prawa i obowiązki

#9

1. Członkiem Izby może zostać podmiot zajmujący się działalnością opisaną w #2, względnie działalnością pokrewną, który zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego statutu Izby i decyzji ( uchwał ) jej władz, jak również prowadzenia działalności gospodarczej w sposób zgodny z zasadami postępowania solidnego przedsiębiorcy.
2. Członkowie Izby mogą wykonywać swoje prawa i obowiązki przez pełnomocników.

#10

1. Członkostwo Izby nabywa się przez złożenie deklaracji ( dokumentów potwierdzających statut podmiotu gospodarczego, wykazu osób upoważnionych do jego prezentowania oraz pisemnego zobowiązania do przestrzegania statutu Izby, a w szczególności do spłacania składek ) i podjęcia odpowiedniej uchwały przez Zarząd Izby.
2. Zarząd Izby przed podjęciem uchwały o przyjęciu podmiotu gospodarczego w poczet członków bada czy jego działalność mieści się z zakresie opisanym #2 z uwzględnieniem zapisu ust. 1#9. Zarząd odmawia przyjęcia kandydata w poczet członków Izby jeżeli jego dotychczasowa działalność jest sprzeczna z zasadami przyjętymi przez Izbę.
3. Zarząd Izby zobowiązany jest do przedstawienia nowo przyjętych członków na najbliższym posiedzeniu Rady Izby.
4. Członkowie założyciele Izby stają się jej członkami z chwilą wpisania Izby do rejestru izb gospodarczych.
5. Założyciele Izby do czasu gdy stanš się członkami zobowiazani sš do wpłacania składek na zasadach okreœlonych przez założycielskie Walne Zgromadzenie.
6. Każdy podmiot przyjęty w poczet członków zobowišzany jest do terminowego opłacania składek na zasadach i w wysokoœci okreœlonej przez Radę Izby , przy czym podmiot nowo przyjęty w poczet członków zobowišzany jest do wpłacenia wpisowego i pierwszej składki przypadajšcej na dany miesišc w którym został przyjęty w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji właœciwego organu Izby.
7. W przypadku odmowy przyjęcia w poczet członków zainteresowany podmiot może odwołać się do Rady Izby w terminie 30 dni od daty otrzymani decyzji Zarządu Izby. Odwołanie powinno być rozpatrzone przez Radę Izby. Odwołanie powinno być rozpatrzone przez Radę Izby na najbliższym posiedzeniu i decyzja Rady jest ostateczna. W przypadku uwzględnienia odwołania data przyjęcia w poczet członków Izby jest data uchwały w tej sprawie.
8. Wysokoœć składki członkowskiej okreœla Rada Izby.
9.Składkę wnosi się do 15-tego każdego miesišca kalendarzowego.
10.W przypadku gdy członek Izby nie reguluje w terminie należnej składki członkowskiej, Izba ma prawo naliczyć od zaległej kwoty odsetki ustawowe oraz dochodzić od członka zapłaty zaległych składek i innych naleznoœci na drodze sšdowej.

#11

Członkostwo Izby ustaje na skutek:

1. Wypopwiedzenia skierowanego do Zarzšdu Izby dokananego pod rygorem nieważnoœci w formie pisemnej na 3 miesišce naprzód ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego.
2. Śmierć osoby fizycznej
3. Zawieszenia, likwidacji działalności gospodarczej w taki sposób, że prowadzona przez dany podmiot działalność nie mieści się w zakresie opisanym w #2
4. Skreślenia z listy członków z powodu utraty statutowych wymogów członkostwa - w szczególności z dniem zaprzestania działalności gospodarczej lub zakończenia postępowania likwidacyjnego wobec członka albo z dniem powzięcia przez Izbę wiadomości o tych faktach.
5. Wykluczenia na skutek nieprzestrzegania przez członka postanowień Statutu i uchwał jej organów, w szczególności nie płacenia składki członkowskiej w pełnej wysokości przez dwa okresy płatności, gdy dalsze członkostwo nie da się pogodzić z celami Izby albo gdy godzi w jej dobre imię, a także w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej lub postępowania w sposób sprzeczny z zasadami etyki lub obowiązującymi zasadami.

#12

1. Skreślenie z listy członków Izby następuje w drodze decyzji Zarządu. Wykluczenie następuje w drodze uchwały Rady Izby podjętej po uzyskaniu opinii Sądu Koleżeńskiego, przy czym opinia Sądu nie jest dla rady wiążąca.
2. Podjęcie uchwały o wykluczeniu członka następuje po złożeniu przez niego pisemnych wyjaśnień, a w przypadku ich nie złożenia - po upływie określonego dla tych wyjaśnień terminu. Termin do złożenia wyjaśnień nie dłuższy niż 14 dni licząc od dnia zawiadomienia członka określa Rada Izby.
3. Wykluczonemu członkowi służy prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia w Ciągu 30 dni od daty doręczenia uchwały Rady Izby. Walne Zgromadzenie rozpatruje odwołanie na najbliższym posiedzeniu.
4. W przypadku nie uwzględnienia odwołania przez Walne Zgromadzenie za datę wykluczenia uważa się datę podjęcia uchwały przez Radę Izby o wykluczeniu.

#13

Członkowie Izby mają prawo do:

1. Uczestniczenia w pracach Izby, korzystania jej urządzeń i pomocy
2. Wybierania i być wybieranymi do organów Izby.
3. Uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Izby.
4. Zgłaszania pozycji przedsięwzięć programowych Izby.
5. Powoływanie się na członkostwo Izby w korespondencji, materiałach reklamowych lub innych publikacjach.
6. Otrzymania materiałów informacyjnych Izby oraz nieodpłatnego publikowania swoich tekstów wyrażających opinie lub propozycje prawne w tych materiałach.
7. Korzystania z wszystkich form działalności Izby na zasadach określonych przez Radę Izby.
8. Korzystania ze znaku graficznego Izby według zasad określonych przez Radę Izby.
9. Uczestniczenia w powoływanych komisjach, komitetach, klubach członkowskich i innych organach kolegialnych Izby.

#14

Członkowie Izby mają obowiązek:

1. Uczestnictwa w pracach Izby.
2. Prowadzenia działalności gospodarczej w sposób zgodny z zasadami etycznymi przyjętymi przez Izbę.
3. Przestrzegania uchwał i postanowień organów i władz Izby.
4. Udzielania Izbie na żądanie jej organów informacji o zakresie prowadzonej przez członka działalności gospodarczej w zakresie niezbędnym do realizacji celów Izby.

ROZDZIAŁ IV
Organy Izby

#15

1. Organami Izby są:
- Walne Zgromadzenie Członków Izby,
- Rada Izby,
- Zarząd Izby,
- Sąd Koleżeński
2. O ile niniejszy statut nie stanowi inaczej uchwały organów Izby podejmowane są w głosowaniu jawnym, większą ilością głosów upoważnionych do głosowania i biorących w nim udział. W przypadku równej ilości decyduje głos przewodniczącego obradom.
3. Uchwały Rady Izby w sprawie wykluczenia członka podejmowane są większością 2/3 Członków Rady.
4. Do organów Izby mogą być wybierane tylko te osoby, których kandydatury zostały zgłoszone przez członków Izby.

#16

1. Najwyższą władzą Izby jest Walne Zgromadzenie Członków.
2. Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd corocznie, nie później niż do 30 czerwca każdego roku. Jeżeli zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia w określonym wyżej terminie, Zgromadzenie zwołuje Rada Izby.
3. Na wniosek 20% członków Izby, Rady lub Zarządu Izby mogą być zwoływane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Izby.
Występujący o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia winni określić sprawy, które mają być przedmiotem obrad. Przepis #17 ust.2 stosuje się odpowiednio.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie winno odbyć się nie później niż w ciągu 6 tygodni od daty zgłoszenia wniosku o jego zwołanie.
5. Członkowie Izby nie będący osobami fizycznymi są reprezentowani w Walnym Zgromadzeniu przez swych przedstawicieli.
6. Walnemu Zgromadzeniu przewodniczy Prezes Izby lub jeden z wiceprezesów Izby.
7. Walne Zgromadzenie może obradować jako zwyczajne lub nadzwyczajne.

#17

1. Walne Zgromadzenie zwołuje się poprzez zawiadomienie listami poleconymi lub Telefaksem (pocztą elektroniczną) wysyłanymi co najmniej na 2 tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia do wszystkich członków Izby.
2. Wraz z zawiadomieniem o terminie obrad członkom Izby winien być dostarczony Porządek obrad wraz z materiałami i ewentualnymi projektami uchwał, które mają Być przedmiotem obrad.
3. Walne Zgromadzenie jest ważne i władne do podejmowania uchwał we wszystkich sprawach objętych porządkiem obrad bez względu na liczbę obecnych członków Izby Lub ich pełnomocników.

#18

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

1. Podejmowanie uchwał w sprawach kierunku rozwoju Izby.
2. Ustalanie stanowiska Izby w najważniejszych sprawach dotyczących Izby lub jej członków.
3. Powoływanie i odwoływanie Rady Izby i jej członków.
4. Zatwierdzanie budżetu, sprawozdania finansowego i bilansu.
5. Udzielanie absolutorium władzom Izby.
6. Podejmowanie i zatwierdzanie uchwał w sprawie wysokości składek wpisowego i składek członkowskich.
7. Dokonywanie zmian w statucie Izby.
8. Uchwalenie rocznych i wieloletnich kierunków działania Izby oraz ocenę ich realizacji.
9. Wybór i odwołanie członków Sądu koleżeńskiego.
10. Zatwierdzanie bilansu i sprawozdań Rady Izby.
11. Udzielanie absolutorium Radzie Izby i Zarządowi.
12. Uchwalanie zmian w statucie.
13. Uchwalanie rocznego budżetu Izby oraz ocena jego realizacji.
14. Rozpatrywanie odwołań od decyzji Rady Izby o wykluczenie z grona członków.
15. Podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Izby.
16. Podejmowanie uchwał ustalających szczegółowo przeznaczenie i podział majątku Izby w razie jej likwidacji oraz wyznaczenie likwidatora.
17. Dokonywanie innych czynności przekazanych niniejszym statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia.

#19

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów przy Obecności co najmniej 50% członków w pierwszym terminie. W przypadku braku wymaganego quorum w pierwszym terminie w tym samym dniu po ogłoszeniu 30 min. Przerwy. Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie w drugim terminie są ważne bez względu na ilość obecnych członków.
2. Informacja o tej zasadzie oraz o przewidywanej godzinie zwołania Walnego Zgromadzenia w drugim terminie powinna być zamieszczona w zawiadomieniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
3. Walne Zgromadzenie na początku obrad wybiera przewodniczącego obrad a następnie Uchwala regulamin obrad.
4. Przewodniczący obrad powołuje sekretarza spośród członków uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
5. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym w zawiadomieniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
6. Zasada podana w punkcie 3 nie dotyczy uchwały o odwołaniu członka Zarządu w związku z nie udzieleniem mu absolutorium.
7. Walne zgromadzenie może skreślić z porządku obrad poszczególne sprawy lub odroczyć ich rozpatrzenie do następnego Walnego Zgromadzenia, a także zmienić kolejność rozpatrywania spraw objętych porządkiem obrad.
8. Uchwały Walnego Zgromadzenia obejmują wszystkich członków Izby.
9. Walne Zgromadzenie na początku decyduje o jawnym lub tajnym trybie przeprowadzenia wyborów do władz Izby.
10. Uchwały Walnego Zgromadzenia podpisują: Przewodniczący oraz Sekretarz Walnego Zgromadzenia.
11. Z przebiegu Walnego Zgromadzenia Członków sporządzany jest protokół, podpisywany przez przewodniczącego obradom i protokolanta.

#20

1. Rada Izby jest organem nadzorującym pracę Zarządu Izby w okresie pomiędzy Walnymi zgromadzeniami.
2. Rada Izby składa się z 5 do12 członków wybieranych a okres 4 lat przez Walne Zgromadzenie.
3. Spośród wybranych członków Rada wybiera Przewodniczącego Rady - który kieruje jej pracami, oraz dwóch wiceprzewodniczących i sekretarza, którzy tworzą Prezydium Rady.
4. Strukturę wewnętrzną Rady Izby, tryb obradowania i podejmowania uchwał określa Regulamin zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie.
5. Członkostwo w Radzie Izby ustaje w przypadku zaprzestania prowadzenia działalności w zakresie zagospodarowania tekstylnych surowców wtórnych przez przedsiębiorstwo, które reprezentował członek Rady, a także w przypadku postawienia w stan upadłości lub likwidacji.
6. O wygaśnięciu członkostwa orzeka Rada Izby większością 2/3 głosów.
7. Wakujące miejsca w Radzie Izby uzupełniane są na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.
8. W przypadku utworzenia oddziału Izby prezes tego oddziału wchodzi w skład Rady Izby.
9. W przypadku jeżeli w okresie między kolejnymi Walnymi Zgromadzeniami ustanie członkostwo więcej niż 50% członków Rady, Rada zwołuje nadzwyczajne Walne Zgromadzenie mające na celu uzupełnienie składu Rady.
10. Rada Izby odbywa posiedzenie w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na 2 miesiące.
11. Posiedzenie Rady Izby zwołuje Przewodniczący lub zastępujący go Wiceprzewodniczący:
a/ z własnej inicjatywy
b/ na wniosek co najmniej 1/3 członków Rady Izby
12. O terminie, miejscu i porządku obrad zwołujący posiedzenie zobowiązany jest zawiadomić członków Rady Izby w formie pisemnej w tym telefaksem, co najmniej na 14 dni przed terminem posiedzenia. W przypadku nie cierpiącym zwłoki zawiadomienie o posiedzeniu bądź też uzgodnienie jego terminu i porządku obrad może nastąpić telefonicznie bez konieczności zachowania wskazanego terminu.
13. Na posiedzeniu Rady Izby zapraszany jest Prezes Zarządu z prawem głosu doradczego. Na posiedzenie mogą być zapraszane inne osoby, jeżeli celowe jest to ze względu na przedmiot obrad.
14. Przewodniczący kieruje pracą Rady i przewodniczy jej obradom. W przypadku czasowej niemożności wykonywania przez Przewodniczącego swoich obowiązków, zastępuje go jeden z Wiceprzewodniczących lub inny członek Rady Izby wybrany w tym celu przez Radę.
15. W przypadku rezygnacji Przewodniczącego lub powstania wakatu na tej funkcji z innych przyczyn, Rada niezwłocznie stwierdza niemożność dalszego pełnienia obowiązków przez Przewodniczącego Rady Izby i do czasu wyboru nowego Przewodniczącego powierza pełnienie obowiązków jednemu z Wiceprzewodniczących lub innemu członkowi Rady.
16. Z posiedzenia Rady Izby sporządzany jest protokół, podpisywany przez Przewodniczącego obradom i protokolanta. Protokół podlega zatwierdzeniu przez Radę na kolejnym posiedzeniu Rady Izby.
17. Tryb pracy Rady Izby określa Regulamin przez nią uchwalony.
18. Jeżeli Walne Zgromadzenie nie uchwali inaczej praca w Radzie Izby jest wykonana przez jej członków bezpłatnie.

#21

1. Radą Izby kieruje Przewodniczący Rady.
2. Wiceprzewodniczący i Sekretarz Rady zastępujący Przewodniczącego Rady Izby podczas jego nieobecności na zasadach określonych w regulaminie pracy Rady.
3. Rada Izby powołuje Zarząd oraz nadzoruje i kontroluje pracę.

#22

Do szczegółowych kompetencji Rady Izby należy:

1. Kontrola pracy Zarządu i składanie wniosków Walnemu Zgromadzeniu w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi.
2. Kontrola finansów Izby i przygotowanie w uzgodnieniu z Zarządem projektów budżetu Izby zatwierdzonych na Walnym Zgromadzeniu.
3. Przegotowanie Uchwał Walnego Zgromadzenia w sprawie kierunków działania Izby.
4. Powoływanie o odwoływanie Zarządu i jego członków, zawieranie z członkami umów o pracę i innych umów.
5. Zatwierdzanie regulaminu pracy Zarządu oraz zasad wynagradzania pracowników Izby.
6. Wyrażenie w imieniu Izby opinii wobec wszelkich spraw związanych z celami działania Izby a w szczególności opiniowanie projektów ustawodawczych oraz uchwał samorządu lokalnego mających wpływ na realizację statutowych celów Izby. Przygotowywanie wniosków, opinii i projektów uchwał we wszystkich sprawach należących do kompetencji Walnego Zgromadzenia.
7. Podejmowanie uchwał o nabyciu, zbyciu lub obciążeniu nieruchomości.
8. Podejmowanie innych inicjatyw zleconych Radzie przez Walne Zgromadzenie lub członków Izby.
9. Podejmowanie uchwał w sprawie zmiany siedziby, tworzenia przedstawicielstwa i oddziałów Izby i określenie zasad ich działalności.
10. Wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia.
11. Podejmowanie decyzji o wykluczeniu członków Izby.
12. Ustalenie rocznych planów gospodarczo-finansowych Izby, na podstawie kierunków działania Izby ustalonych przez Walne Zgromadzenie.
13. Zwoływanie i ustalanie terminu porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
14. Dokonywanie zmian w budżecie Izby w trakcie toku jeśli będą tego wymagały potrzeby Izby.
15. Składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań ze swojej działalności oraz działalności Izby.
16. Przygotowywanie wniosków, opinii i projektów uchwał we wszystkich sprawach, należących do kompetencji Walnego Zgromadzenia.
17. Zatwierdzenie znaku graficznego Izby i ustalenie zasad korzystania przez członków z tego znaku.
18. Przeprowadzanie bieżących i rocznych kontroli całokształtu działalności Izby, a zwłaszcza jej gospodarki finansowej, a w tym badanie dokumentów rachunkowych oraz zgodności wydatków z budżetem Izby.
19. Dokonywanie w trakcie roku zmian wysokości wpisowego i składki na podstawie upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie.
20. Powoływanie zespołów doradczych, komisji, komitetów, zespołów ekspertów i innych zespołów kolegialnych, ustalenie ich składu oraz uchwalenie regulaminów.
21. Podpisywanie uchwał w sprawach nabycia i zbycia nieruchomości będących własnością Izby.
22. Określenie kryteriów i wydawanie członkom rekomendacji rzetelnego podmiotu gospodarczego.
23. Dokonywanie innych czynności niniejszym statutem do kompetencji Rady Izby.

#23

1. W przypadku gdy skład ilościowy Rady Izby na to pozwala Rada na swoim pierwszym posiedzeniu po Walnym Zgromadzeniu może powołać i obsadzić personalnie swoją stałą Komisję: Komisję Rewizyjną składającą się z 3 do 5 członków Rady

2. Komisją Rewizyjną kieruje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, która wybiera go ze swojego grona.
3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy przeprowadzenie w imieniu Rady kontroli finansów Izby oraz jej majątku i sposobów zarządzania nim.
4. Z wyników prac Komisji Rewizyjnej dokonywane jest sprawozdanie przedstawiane na Walnym Zgromadzeniu.

#24

1. Oddział Izby może zostać powołany na wniosek grupy co najmniej 10 członków Izby działających na terenie jednej gminy lub grupy gmin.
2. Na czele oddziału Izby stoi Przewodniczący oraz jego zastępca.
3. Wyboru oraz odwołania Przewodniczącego Oddziału Izby dokonują członkowie Oddziału Izby w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 50% członków oddziału.
4. Kadencja Przewodniczącego Oddziału Izby oraz jego zastępcy jest zgodna z kadencją Rady Izby.

Reprezentacja Izby

#25

1. Izbę reprezentuje na zewnątrz Przewodniczący i obaj Wiceprzewodniczący Rady Izby oraz Prezes Zarządu.
2. Do składania oświadczeń i występowania w imieniu Izby, w tym w zakresie jej praw i obowiązków majątkowych są upoważnieni:
 1. Członkowie Prezydium Rady, oraz
 2. W przypadku Zarządu jednoosobowego - Prezes Zarządu,
 3. W przypadku Zarządu wieloosobowego - członkowie zarządu Izby, przy czym jedną z osób składających oświadczenie lub podpisujących w imieniu Izby musi być Prezes lub jeden z Wiceprezesów
 4. We wszystkich przypadkach - pełnomocnicy działający w granicach umocowania.
Zarząd Izby

#26

1. W skład Zarządu wchodzi 1 do 5 osób, w tym Prezes, Wiceprezes (wiceprezesi) i członkowie Zarządu. W przypadku Zarządu jednoosobowego - Prezes.
2. W przypadku czasowej niemożności wykonywania przez Prezesa Zarządu swoich obowiązków lub jego rezygnacji obowiązki Prezesa wykonuje jeden z Wiceprzewodniczących wskazany przez Radę Izby.
3. Kadencja Zarządu trwa 2 lata.
4. W przypadku Zarządu wieloosobowego:
- posiedzenia Zarządu Izby odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek przynajmniej dwóch członków Zarządu, zawiadamiając w formie pisemnej, w tym telefaksem, o terminie, miejscu i porządku obrad co najmniej 14 dni przed terminem posiedzenia. W przypadku nie cierpiącym zwłoki powyższe zawiadomienie o posiedzeniu może nastąpić telefonicznie bez konieczności zachowania wskazanego terminu.
- Prezes Zarządu kieruje jego pracami i przewodniczy jego obradom,
- Dla ważności uchwał Zarządu wymagana jest obecność ca najmniej 2 członków. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego obradom
- W przypadku rezygnacji Prezesa Zarządu lub powstania wakatu na tej funkcji z innych przyczyn Rada Izby niezwłocznie stwierdza niemożność dalszego pełnienia przez niego obowiązków i do czasu powołania nowego Prezesa Zarządu powierza pełnienie obowiązków jednemu z Wiceprezesów.
5. Prezes Zarządu może zapraszać do udziału w posiedzeniach Zarządu inne osoby, jeżeli jest to celowe ze względu na przedmiot obrad
6. Szczegółowe zasady pracy Zarządu określa regulamin uchwalony przez Zarząd, a zatwierdzony przez Radę Izby.

#27

1. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Izby i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
 1. wykonywanie uchwał Rady Izby,
 2. podejmowanie decyzji o przyjęciu, skreśleniu i na podstawie uchwały Rady Izby o wykluczenie członków Izby,
 3. wykonywanie decyzji Rady Izby w sprawach nabycia i zbycia nieruchomości będących własnością Izby,
 4. powoływanie biegłego rewidenta,
 5. Zarząd majątkiem Izby,
 6. prowadzenie działalności gospodarczej w granicach określonych ustawą,
 7. rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących działalności Izby,
 8. podejmowanie decyzji o tworzeniu w ramach obowiązującego budżetu funduszy Izby i uchwalanie ich regulaminu,
 9. uchwalenie zasad działalności finansowej Izby, w tym preliminarzy finansowych
 10. uchwalenie regulaminów i cenników dotyczących korzystania przez członków i inne podmioty z form działalności Izby,
 11. przygotowywanie wniosków i projektów uchwał we wszystkich sprawach należących do kompetencji Rady Izby,
 12. przedstawienie uchwał i innych czynności w sprawach przekazanych niniejszym statutem do kompetencji zarządu a także nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów Izby.
Sąd Koleżeński

#28

1. Sąd Koleżeński składa się z 5 osób spośród członków Izby cieszących się szczególnym zaufaniem i autorytetem wybranych przez Walne Zgromadzenie.
2. Kadencja Sądu Koleżeńskiego trwa 2 lata.
3. Sąd Koleżeński wybiera ze swego składu Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.
4. Posiedzenia Sądu Koleżeńskiego odbywają się w miarę potrzeby nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenie Sądu zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Sądu, zawiadamiając o terminie, miejscu i porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem posiedzenia.
5. zawiadomienie o terminie posiedzenia Sądu Koleżeńskiego wysyła Prezes Zarządu.
6. Dla ważności uchwał Sądu wymagana jest obecność co najmniej 3 członków. W razie równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.
7. Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy:
 1. rozstrzyganie spraw związanych z nieprzestrzeganiem przez członków Izby postanowień statutu, regulaminów i uchwał organów Izby,
 2. wydawanie opinii w sprawie wykluczenia członka Izby,
 3. rozstrzyganie na wniosek stron i w zakresie związanym z członkostwem w Izbie sporów pomiędzy członkami oraz między członkami i Izbą
 4. wydawanie opinii w sprawach związanych z naruszeniem postanowień statutu oraz etyki w prowadzeniu mediacji pomiędzy członkami Izby.
 5. prowadzenie mediacji pomiędzy członkami Izby,
 6. wiążąca członków Izby interpretacja statutu Izby.
8. Sąd Koleżeński uchwala Regulamin swojej pracy, który podlega zatwierdzeniu przez Radę Izby.

Pracownicy Izby

#29

1. Izba może zatrudnić pracowników do pracy tak w administracji, jak i do prowadzonej przez Izbę działalności gospodarczej.
2. Umowy o pracę z pracownikami Izby zawiera Zarząd.
3. W sprawach umów o pracę na szczególnie ważnych stanowiskach zarząd powinien zasięgać opinii Rady Izby
4. Zasady wynagradzania pracowników ustalone w regulaminie wynagrodzeń Izby zatwierdza Rada Izby.

Majątek Izby

#30

Majątek Izby stanowią ruchomości, nieruchomości, środki pieniężne i prawa majątkowe.

#31

Dochodami Izby są:

1. wpłaty członków założycieli
2. darowizny
3. składki członkowskie i wpisowe.
4. wpływy z własnej działalności gospodarczej, która może być prowadzona wyłącznie dla realizacji celów statutowych Izby.
5. dochody z majątku Izby.
6. subwencje, darowizny, spadki, dotacje i zapisy od osób lub instytucji.
7. wpisowe

#32

Izba może tworzyć fundusze:

1. Fundusz statutowy.
2. Zakładowe fundusze pracownicze i inne fundusze celowe tworzone w oparciu o przepisy dotyczące gospodarki finansowej i uchwały organów Izby.
3. Koszty działalności Izba pokrywa z dochodów określonych w #31.

Rozdział V

Działalność gospodarcza Izby

#33

1. Izba może prowadzić działalność gospodarczą.
2. Zasady prowadzenia działalności przez Izbę określają przepisy Ustawy o Izbach Gospodarczych.
3. Dochód z działalności gospodarczej Izby służy do realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy członków.

#34

1. O rozpoczęciu działalności gospodarczej i formie prowadzenia decyduje Rada Izby na wniosek Zarządu.
2. Działalność gospodarczą prowadzi Zarząd.
3. Jeżeli działalność związana jest z objęciem udziałów przez Izbę w spółce prawa handlowego, Zarząd reprezentuje Izbę w spółce.

#35

Izba może zawierać umowy o współpracy w określonej dziedzinie, w zakresie celów określonych w statucie.

Zmiana statutu i likwidacja Izby

#36

Zmiana statutu Izby następuje poprzez uchwałę Walnego Zgromadz4enia podjętą większością co najmniej 2/3 głosów obecnych na Walnym Zgromadzeniu.

#37

Likwidacja Izby następuje poprzez uchwałę Walnego Zgromadzenia podjętą większością 2/3 głosów na Walnym Zgromadzeniu.

#38

W przypadku likwidacji Izby ostatnie Walne Zgromadzenia decyduje na wniosek Rady Izby o przeznaczeniu majątku Izby. Majątek nie może być jednak przeznaczony do podziału pomiędzy członków Izby.

#39

Likwidację Izby przeprowadza powołany przez Walne Zgromadzenie likwidator.

#40

Spory, które mogą wyniknąć z niniejszego statutu będą rozstrzygane przez przedmiotowo właściwy sąd.
Copyright © 2004 by Krajowa Izba Gospodarcza